Loading Map....

Datum/Vreme
Datum - 27.11.2017. - 28.11.2017.
08:30 - 17:30

Mesto
Trening centar Magat


Obuka je namenjena rukovodiocima kvaliteta, tehničkim rukovodiocima i osoblјu kontrolnih tela, koje je uklјučeno u aktivnosti sprovođenja internih provera prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.
Cilј obuke je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o zahtevima referentnog standarda i drugih dokumenata koja kontrolna tela koriste u svom radu, metodama i tehnikama provere, kao i sticanje veština i osposoblјavanje za planiranje i sprovođenje internih provera (uz korišćenje radnih dokumenata pri proveri, upravlјanje nalazima provere, zaklјučno sa ocenom adekvatnosti korektivnih mera i verifikacijom neusaglašenosti i pisanja izveštaja sa provere), bez obzira na veličinu i broj zaposlenih u organizaciji.
Obuka je organizovana kao dvodnevni kurs (u trajanju od 16 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja, niz praktičnih vežbi i simulaciju sprovođenja internih provera, kroz interaktivni rad sa instruktorom obuke.

Prijave možete vršiti putem rezervacije ili e-maila: office@magat.rs

Rezervacije

Nije moguće izvršiti rezervaciju za ovaj događaj